drive

drive
{draiv}
I. 1. карам, гоня, пъдя (добитък, дивеч и пр.), преследвам, подплашвам (дивеч, за да се събере на едно място), пропъждам, изгонвам (неприятел)
to DRIVE the country for game търся дивеч
to DRIVE into a corner прен. притискам до стената, поставям натясно
2. чукам, зачуквам, забивам (се), вкарвам (нож, гвоздей и пр.)
to DRIVE a nail home забивам гвоздей до главичката
прен. докарвам/довеждам дoкрая
to DRIVE a lesson home втълпявам, накарвам добре да почувствува/разбере
to DRIVE something into someone's head набивам/втълпявам някому нещо
to DRIVE something out of someone's head избивам нещо от главата на някого
3. удрям, запращам, изпращам (топка-при игра), изпращам, мятам (стрела и пр.)
to DRIVE a charge home воен. улучвам целта
4. карам (превозно средство), карам, управлявам, движа, привеждам в движение (машина), карам, закарвам, откарвам, докарвам (с превозно средство), возя (се)
to DRIVE over someone прегазвам някого
to DRIVE a pen/quill писателствувам
5. върша, правя (търговия, сделка)
6. прокарвам (тунел, път и пр.)
7. докарвам, довеждам (до някакво състояние)
принуждавам, тласкам (to)
to DRIVE someone into doing something принуждавам някого да извърши нещо
I won't be DRIVEn няма да допусна да ми се налагат
to DRIVE someone mad/crazy/demented/out of his senses подлудявам някого
to DRIVE someone wild вбесявам някого
8. шибам, блъскам, тласкам, нося (за вятър, дъжд, вълни), отнасям, изхвърлям, изтласквам, натрупвам, нося се стремително
to DRIVE before the wind/storm нося се стремително напред, тласкан от бурята
to be DRIVEn out of one's course отклонявам се от пътя си поради силен вятър
DRIVEn snow преспа, навят сняг
9. претоварвам, преуморявам, експлоатирам
10. отлагам
11. пускам (трупи) по вода
12. проявявам предприемчивост/замах
drive against блъскам се о, хвърлям се срещу/върху
drive along карам, гоня (добитък и пр.), пътувам с кола, карам кола
drive at преследвам, целя
I see what you're driving at виждам накъде биеш/какво целиш/какво искаш да кажеш
работя неуморно/непрестанно над, to let DRIVE at замахвам/запращам/изстрелвам по
drive away изгонвам, прогонвам, пропъждам (и мисли, грижи)
отпътувам, тръгвам (с кола и пр.) to DRIVE away at работя неуморно/непрестанно над
drive back отблъсквам, потискам, сподавям (чувство и пр.), докарвам обратно, връщам се (с кола и пр.)
drive down откарвам/довеждам/отивам на село/в провинцията, принуждавам (самолет) да кацне, потискам (чувство и пр.)
drive in забивам, набивам, зачуквам (гвоздей и пр.), връщам се, пристигам (с кола и пр.), вкарвам, прибирам (кола и пр.)
drive off-drive away
drive out изгонвам, прогонвам, пропъждам, избивам, изваждам (гвоздей и пр.), излизам с кола
drive through забивам, промушвам
to DRIVE one's fist through a window разбивам прозорец с юмрук, (пре) минавам, пътувам през
drive under потискам, сподавям (чувство и пр.)
drive up приближавам (се), спирам (за кола)
II. 1. разходка (с кола и пр.)
2. път (за коли и пр.), алея (за коли) към къща, широк път в гора, просека
3. преследване, гонене, гонитба (на дивеч)
4. енергия, сила, предприемчивост, динамизъм
5. псих. подтик, импулс, инстинкт, неудържим стремеж
6. тех. привеждане в движение, двигателен механизъм, място на кормилото (в кола)
left/right-hand DRIVE ляво/дясно управление
7. сп. плосък удар (при тенис и пр.), полет (на топка)
8. воен. удар, стремително нападение, атака
9. кампания
10. ам. събиране на говеда, за да им се сложи клеймо, събрани говеда
11. пускане (на трупи) по вода, натрупани трупи при пускане
12. състояние на (голямо) напрежение
1. игра (на карти и пр.) с много участници/няколко карета
* * *
{draiv} v (drove {drouv}; driven {drivn}) 1. карам; гоня, п(2) {draiv} n 1. разходка (с кола и пр.); 2. път (за коли и пр.
* * *
шофирам; управлявам; тласкам; разходка; откарвам; отлагам; преследване; предаване; принуждавам; атака; галерия; прокарвам; прокопавам; път; докарвам; движа; зачуквам; експлоатирам; закарвам; забивам; карам; импулс;
* * *
1. 1 проявявам предприемчивост/замах 2. 1 пускам (трупи) по вода 3. 1 пускане (на трупи) по вода, натрупани трупи при пускане 4. 1 състояние на (голямо) напрежение 5. drive against блъскам се о, хвърлям се срещу/върху 6. drive along карам, гоня (добитък и пр.), пътувам с кола, карам кола 7. drive at преследвам, целя 8. drive away изгонвам, прогонвам, пропъждам (и мисли, грижи) 9. drive back отблъсквам, потискам, сподавям (чувство и пр.), докарвам обратно, връщам се (с кола и пр.) 10. drive down откарвам/довеждам/отивам на село/в провинцията, принуждавам (самолет) да кацне, потискам (чувство и пр.) 11. drive in забивам, набивам, зачуквам (гвоздей и пр.), връщам се, пристигам (с кола и пр.), вкарвам, прибирам (кола и пр.) 12. drive off-drive away 13. drive out изгонвам, прогонвам, пропъждам, избивам, изваждам (гвоздей и пр.), излизам с кола 14. drive through забивам, промушвам 15. drive under потискам, сподавям (чувство и пр.) 16. drive up приближавам (се), спирам (за кола) 17. driven snow преспа, навят сняг 18. i see what you're driving at виждам накъде биеш/какво целиш/какво искаш да кажеш 19. i won't be driven няма да допусна да ми се налагат 20. i. карам, гоня, пъдя (добитък, дивеч и пр.), преследвам, подплашвам (дивеч, за да се събере на едно място), пропъждам, изгонвам (неприятел) 21. ii. разходка (с кола и пр.) 22. left/right-hand drive ляво/дясно управление 23. to be driven out of one's course отклонявам се от пътя си поради силен вятър 24. to drive a charge home воен. улучвам целта 25. to drive a lesson home втълпявам, накарвам добре да почувствува/разбере 26. to drive a nail home забивам гвоздей до главичката 27. to drive a pen/quill писателствувам 28. to drive before the wind/storm нося се стремително напред, тласкан от бурята 29. to drive into a corner прен. притискам до стената, поставям натясно 30. to drive one's fist through a window разбивам прозорец с юмрук, (пре) минавам, пътувам през 31. to drive over someone прегазвам някого 32. to drive someone into doing something принуждавам някого да извърши нещо 33. to drive someone mad/crazy/demented/out of his senses подлудявам някого 34. to drive someone wild вбесявам някого 35. to drive something into someone's head набивам/втълпявам някому нещо 36. to drive something out of someone's head избивам нещо от главата на някого 37. to drive the country for game търся дивеч 38. ам. събиране на говеда, за да им се сложи клеймо, събрани говеда 39. воен. удар, стремително нападение, атака 40. върша, правя (търговия, сделка) 41. докарвам, довеждам (до някакво състояние) 42. енергия, сила, предприемчивост, динамизъм 43. игра (на карти и пр.) с много участници/няколко карета 44. кампания 45. карам (превозно средство), карам, управлявам, движа, привеждам в движение (машина), карам, закарвам, откарвам, докарвам (с превозно средство), возя (се) 46. отлагам 47. отпътувам, тръгвам (с кола и пр.) to drive away at работя неуморно/непрестанно над 48. прен. докарвам/довеждам дoкрая 49. преследване, гонене, гонитба (на дивеч) 50. претоварвам, преуморявам, експлоатирам 51. принуждавам, тласкам (to) 52. прокарвам (тунел, път и пр.) 53. псих. подтик, импулс, инстинкт, неудържим стремеж 54. път (за коли и пр.), алея (за коли) към къща, широк път в гора, просека 55. работя неуморно/непрестанно над, to let drive at замахвам/запращам/изстрелвам по 56. сп. плосък удар (при тенис и пр.), полет (на топка) 57. тех. привеждане в движение, двигателен механизъм, място на кормилото (в кола) 58. удрям, запращам, изпращам (топка-при игра), изпращам, мятам (стрела и пр.) 59. чукам, зачуквам, забивам (се), вкарвам (нож, гвоздей и пр.) 60. шибам, блъскам, тласкам, нося (за вятър, дъжд, вълни), отнасям, изхвърлям, изтласквам, натрупвам, нося се стремително
* * *
drive [draiv] I. v (drove [drouv]; driven [drivn]) 1. карам (кола, автомобил и пр.); карам, управлявам, привеждам в движение, движа (машина и пр.); карам, закарвам, откарвам, докарвам (с превозно средство); возя (се); to \drive a hoop търкалям обръч (за деца); 2. докарвам, довеждам (до отчаяние и пр.); принуждавам, тласвам, тласкам; to \drive s.o. into doing s.th. принуждавам някого да направи нещо; he won't be \driven той не допуска да му се налагат (да го принуждават); to \drive s.o. wild, to \drive s.o. up the wall, to \drive s.o. round the bend sl карам някого да побеснее, вбесявам някого; 3. чукам, зачуквам, забивам, вкарвам (гвоздей, нож и пр.); his blow drove a hole in the wall юмрукът му проби (остави) дупка в стената; to \drive a nail home забивам гвоздей до главичката; прен. докарвам (довеждам) докрай; убеждавам; to \drive a lesson home втълпявам; to \drive s.th. out of s.o.'s head избивам нещо от главата на някого; 4. карам; гоня, пъдя (добитък, дивеч и пр.); преследвам; пропъждам (неприятел); to \drive the country for game търся дивеч; to \drive into a corner прен. поставям натясно, притискам до стената; 5. удрям, изпращам, запращам (топка при игра); изпращам, мятам (оръжие); 6. върша, правя (търговия, сделка); 7. прокарвам (тунел, път, жп линия); 8. шибам, блъскам, тласкам, нося (за дъжд, буря); нося се стремително; to \drive before the wind (за облаци, кораб) носи се от вятъра; to be \driven out of o.'s course отклонявам се от пътя си поради силен вятър; to be \driven ashore изтласкан (изхвърлен) съм на брега; 9. претоварвам с работа, експлоатирам; 10. отлагам; to \drive to the last minute отлагам до последната минута; 11. ам. пускам (сплавям) трупи по вода; 12. проявявам предприемчивост; II. n 1. разходка (с автомобил и пр.); 2. път, шосе (за автомобили и пр.); алея (за коли) към къща; широк път в гора; просека; 3. преследване, гонене, гонитба (на неприятел, дивеч и пр.); 4. енергия, сила, активност; предприемчивост; хъс; to have plenty of \drive енергичен (предприемчив) съм; 5. тех. привеждане в движение; задвижване; двигателен механизъм; трансмисия; differential \drive авт. диференциал; 6. комп. запаметяващо устройство; disk \drive дисково запаметяващо устройство; 7. сп. плосък удар (при тенис и пр.); 8. воен. удар, атака, енергично настъпление; 9. кампания (за набиране нови членове и пр.); 10. ам. събиране на говеда, за да им се сложи клеймо; 11. мин. галерия, щрек; 12. ам. възбуда, възбуждение (от наркотични средства); 13. псих. подтик, импулс, стимул.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • drive — drive …   Dictionnaire des rimes

 • Drive — may refer to: Driving, the act of controlling a vehicle Road, an identifiable thoroughfare, route, way or path between two places Road trip, a journey on roads Driveway, a private road for local access to structures Drive (charity), a campaign to …   Wikipedia

 • drive — [ drajv ] n. m. • 1894; mot angl. « coup énergique au golf, au base ball, au tennis, au cricket » (1857) ♦ Anglic. Coup droit. « C est fini de nos parties de tennis. Dommage [...] tu avais un drive qui venait bien » (Aymé). Au golf, Coup de… …   Encyclopédie Universelle

 • Drive-in — Apotheke In einem Drive in werden Dienstleistungen angeboten, ohne dass der Kunde hierfür sein Auto verlassen muss. Beim Begriff Drive in handelt es sich um einen Pseudoanglizismus (zwar englisch, aber nicht britisch englisch). Der originale… …   Deutsch Wikipedia

 • Drive — (dr[imac]v), n. 1. The act of driving; a trip or an excursion in a carriage, as for exercise or pleasure; distinguished from a ride taken on horseback. [1913 Webster] 2. A place suitable or agreeable for driving; a road prepared for driving.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Drive — (dr[imac]v), v. t. [imp. {Drove} (dr[=o]v), formerly {Drave} (dr[=a]v); p. p. {Driven} (dr[i^]v n); p. pr. & vb. n. {Driving}.] [AS. dr[=i]fan; akin to OS. dr[=i]ban, D. drijven, OHG. tr[=i]ban, G. treiben, Icel. dr[=i]fa, Goth. dreiban. Cf.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Drive-in — Saltar a navegación, búsqueda Una entrada a un restaurante de tipo drive thru. El drive in (también denominado drive through o drive thru) es un tipo de establecimiento de negocios, que en la mayoría de los casos es un restaurante de comida… …   Wikipedia Español

 • drive-in — [ drajvin ] n. m. inv. • 1949; mot angl. amér. « entrer en voiture », désignant initialement un cinéma en plein air (v. 1940) ♦ Anglic. Lieu public directement accessible en voiture ou service aménagé de telle sorte que les usagers motorisés… …   Encyclopédie Universelle

 • drive-in — ˈdrive in adjective [only before a noun] a drive in restaurant, cinema, bank etc allows you to buy food, watch a film etc without leaving your car drive in noun [countable] * * * drive in UK US /ˈdraɪvɪn/ noun [C] US COMMERCE ► a bank, cinema, or …   Financial and business terms

 • Drive — 〈[draıv] m. 6〉 I 〈unz.〉 1. 〈Mus.; Jazz〉 rhythm. Intensität u. Spannung mittels Beats od. Breaks 2. 〈allg.; umg.〉 Schwung II 〈zählb.; Sp.; Golf; Tennis〉 Treibschlag …   Universal-Lexikon

 • Drive — Drive, n. 1. In various games, as tennis, cricket, etc., the act of player who drives the ball; the stroke or blow; the flight of the ball, etc., so driven. [Webster 1913 Suppl.] 2. (Golf) A stroke from the tee, generally a full shot made with a… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”